Obchodní podmínky a opakované platby

Obchodní podmínky pro produkty a služby, které slouží ke vzdělávacím a informačním účelům v oblasti osobního rozvoje na internetové adrese:
Fyzická osoba podnikající – OSVČ, neplátce DPH,
Jan Gibek
se sídlem: Leopoldova 2041/28, Praha 4, 149 00
IČO: 74843931
Obchodní podmínky mají následující kapitoly:
1. Úvodní ustanovení
2. Uživatelský účet
3. Uzavření kupní smlouvy
4. Cena zboží a platební podmínky / m) opakované platby
5. Odstoupení od kupní smlouvy
6. Další práva a povinnosti smluvních stran
7. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení
8. Závěrečná ustanovení

1. Úvodní ustanovení
a) Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) fyzické osoby se sídlem a identifikačním číslem viz. výše, zapsané v živnostenském rejstříku (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.cyberselfcoach.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

b) Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.cyberselfcoach.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Součástí obchodních podmínek jsou i informace zveřejněné na webové stránce.

c) Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Ujednání obchodních podmínek mají přednost před ustanoveními na webových stránkách.

d) Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a to ve znění účinném ke dni jejího uzavření.

2. Uživatelský účet
a) Na základě vstupu kupujícího do úvodní sekce Cyberselfcoach a vyplnění jeho emailu, dojde k zapsání kupujícího do seznamu uživatelů.
Po zaplacení objednávky je kupující přesměrován do plné verze a všech oblastí Cyberselfcoach a je mu přiřazen Tag ``Prémium`` na dobu platnosti předplatného.

b) Přístup k Cyberselfcoach je řešen pomocí FB messenger, který má kupující zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a znemožnit jeho užití třetí osobou a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

c) Prodávající je oprávněn odebrat kupujícího ze seznamu uživatelů produktu Cyberselfcoach, a to zejména v případě, kdy kupující produkt Cyberselfcoach déle než 6 měsíců nevyužívá, a není uhrazeno předplatné do plné (prémiové) verze produktu, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

d) Kupující bere na vědomí, že online produkt Cyberselfcoach nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Uzavření kupní smlouvy
a) Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

b) Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu a odešle objednávku kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“.. Následně je přesměrován na platební bránu pro uskutečnění platby pro předplatné produktu Cyberselfcoach.

d) Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká přijetím objednávky (akceptací) a zaplacením platební kartou.

e) Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

f) Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

4. Cena zboží a platební podmínky
a) Cenu zboží může kupující uhradit prodávajícímu pouze platební kartou

b) Objednávka je považována za přijatou ve chvíli, kdy je platba připsána na účet Prodávajícího. Od tohoto okamžiku je objednávka závazná pro obě smluvní strany. O zaplacení bude kupující informován a bude mu doručena faktura elektronickou poštou na jím uvedený email.

c) Na základě přijaté objednávky se kupujícímu umožní vstup do plné verze Cyberself Coach produktu, který funguje na principu chatbota pomocí komunikačního nástroje FB Messenger.

d) O tom, že je objednávka uzavřena, je kupující informován e-mailem.

e) Vlastnické právo k produktu/zboží přechází na kupujícího zaplacením kupní ceny.

f) Kupující dále bere na vědomí, že Produkt obsahuje materiály, na které se vztahuje duševní vlastnictví autora. Veškeré materiály jsou proto určené pouze jemu. Kupující se zavazuje nešířit dále tyto materiály, a ani nesdílet obdržené odkazy s ostatními lidmi. Kupující se zavazuje, že nebude kurz dále rozšiřovat a poskytovat materiály třetím stranám. Neoprávněné šíření Produktu třetími stranami může mít právní dopady pro kupujícího.

g) Cena produktů, zboží a služeb, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH, je uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři.

h) Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení produktu, zboží či služby

i) Cenu produktu/zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží hradí kupující bezhotovostně způsobem a na účet zvolený v prodejním formuláři.

j) Pro bezhotovostní platby jsou platební metody napojeny na platební bránu společnosti STRIPE, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávána pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti STRIPE. Kupující může využít těchto možností plateb: online platební kartou VISA, VISA elektron, MasterCard, Maestro.

l) Kupní cena je splatná neprodleně při odeslání objednávky, není-li uvedeno jinak, závazek kupujícího uhradit cenu za produkt/zboží či službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

m) Forma a způsob opakované platby
Platba opakovaná je platbou, která je opakovaně účtována ze strany prodávajícího a to v pravidelných cyklech.
Potvrzením objednávky a obchodních podmínek kupující potvrzuje založení opakované platby.
Tato opakování platba a výše částky je ze strany prodávajícího fixní a neměnná, pokud nedojde ke změně obchodních podmínek.
Opakovaná platba je prováděna ve tříměsíčním cyklu, tj. 4 x za rok.
Datum opakované platby je 92 dní od předchozí objednávky.
Email upozorňující na blížící se opakovanou platbu vám dorazí na email 7 dní před provedením platby, další email v den stržení opakované platby a také v případě, že nedojte ke stržení opakované platby.
Komunikace o provedení opakovaných plateb směrem ke kupujícímu je prováděna prostřednictvím emailové adresy: Mgr. Jan Gibek, MBA, fakturace@fapifaktura.cz
Zrušení opakované platby může být uskutečněno kdykoliv v průběhu dodávání služby písemnou formou na emailové adrese: jangibek4u@gmail.com.
Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti Stripe, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů.

5. Odstoupení od kupní smlouvy
a) S výjimkou případů upravených v ust. § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) či o jiných případů, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží.
Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího. K odstoupení je možné použít níže uvedený vzorový formulář pro odstoupení.

6. Další práva a povinnosti smluvních stran
a) Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

b) Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

c) Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

d) Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

7. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení
a)Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, uživatelské informace o jeho chování ve webovém rozhraní, nastavení využívaných programů, chování na internetu a tzv. cookies (dále společně vše jen jako „osobní údaje“) a to k marketingovým a obchodním účelům prodejce a třetích osob.

b) Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetí osobě.

c) Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci na webové stránce, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

d) Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

e) Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

f) Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci poskytnout. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

g) Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

h) Působnost dozorového a dohledového úřadu pro oblast ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze, na který se může kupující obrátit při porušení ochrany jeho osobních údajů prodávajícím.

8. Závěrečná ustanovení
a) K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupních smluv uzavřených dle těchto obchodních podmínek je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00, IČO: 000 20 859, internetová adresa: www.coi.cz. Zahájením mimosoudního řešení sporu není dotčeno právo kupujícího obrátit se na orgány dohledu a státního dozoru.

b) Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Odstoupení od smlouvy musí být doručeno prodávajícímu písemně v listinné podobě. Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

c) Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

d) Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

e) Kontaktní údaje prodávajícího:
Jan Gibek, email: jangibek4u@gmail.com
6. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 07. 03. 2021